Gecombineerde vergunning van bepaalde duur

Wilt u als werkgever een niet-Europese werknemer langer dan 90 dagen in België tewerkstellen? Vraag dan een gecombineerde vergunning (single permit) aan die behandeld zal worden door de bevoegde regio. Zodra uw aanvraag aanvaard is, krijgt uw werknemer een gecombineerde vergunning, waarmee hij meer dan 90 dagen in België kan blijven om er te werken.

De gecombineerde vergunning is een verblijfsvergunning verbonden aan het werk: niet-Europese burgers kunnen met deze vergunning langer dan 90 dagen in België verblijven om er te werken.

De gebruikelijke verplichtingen voor de werkgever blijven gelden. Voor werknemers die onder de Belgische sociale zekerheid vallen, moet u dus nog altijd een Dimona aanvragen. Voor gedetacheerde werknemers vraagt u een Limosa aan.

Bent u een Belgische werkgever en wilt u een niet-Europese werknemer tewerkstellen? Of bent u een buitenlandse werkgever en wilt u een van uw niet-Europese werknemers in België laten werken?

In beide gevallen vraagt u de gecombineerde vergunning aan om een niet-Europese werknemer in België tewerk te kunnen stellen voor een periode langer dan 90 dagen. Het gaat dan specifiek om werknemers met een nationaliteit van een land buiten de Europese Economische Ruimte (+ Zwitserland). De Europese Economische Ruimte (EER) omvat de EU-lidstaten samen met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

De reglementering voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (arbeidskaart B of vrijstelling) blijft van toepassing voor de volgende werknemers:

  • Zij die minder dan 90 dagen naar België komen om er te werken;
  • Au-pairs;
  • Onderzoekers met een gastovereenkomst;
  • Zij die een toestemming op werk nodig hebben, maar geen recht op verblijf. Bijvoorbeeld grensarbeiders en mensen die in hotels wonen;
  • Zij die onderworpen zijn aan een overplaatsing binnen een onderneming (richtlijn 2014/66/EU van 15/05/2014). In dat geval wordt de arbeidskaart B alleen afgegeven voor een periode van maximaal 90 dagen en zijn de vrijstellingen alleen geldig voor mobiliteit op korte termijn;
  • Bepaalde stagiaires.

De aanvraag van een arbeidskaart B en de gecombineerde vergunning van onbepaalde duur gebeuren pas in een latere fase via het unieke loket. Voor de huidige aanvragen blijft de actuele procedure van toepassing via de site van de regio:

De aanvraag moet door de in België gevestigde werkgever of zijn Belgische vertegenwoordiger gebeuren. Dit kan dus de werkgever zelf zijn, of een natuurlijk persoon met een hoofdverblijfplaats in België die in naam en voor rekening van de werkgever handelt. Als de werkgever buiten België gevestigd is, kan alleen deze natuurlijke persoon bevoegd optreden.

Opgelet: u hebt een mandaat nodig in geval van een Belgische vertegenwoordiging van de werkgever. U kunt uw mandaat aanmaken met behulp van de onlinedienst Mahis.

Na uw aanvraag via het unieke loket wordt uw dossier automatisch doorgestuurd naar de bevoegde regio.

De voorwaarden, procedures en overige informatie om uw aanvraag in te dienen, vindt u op de website van de regio zelf:

Als u een Belgische werkgever bent, zal u gevraagd worden naar het INSZ-nummer van de werknemer(s) waarvoor u de aanvraag indient. Kent u het niet of heeft uw werknemer het nog niet? Gebruik de onlinedienst belgianIDpro om er een te verkrijgen.

Heeft uw werknemer nog geen verblijfsvergunning voor België? Dan kan de aanvraag ingediend worden als de werknemer zich in het buitenland bevindt. In bepaalde gevallen kan de aanvraag ook worden ingediend als uw werknemer de toelating heeft gekregen voor een verblijf van maximum 90 dagen in België (voor zover die niet in tegenspraak is met de federale en de gewestelijke regelgeving die op de aanvraag van toepassing is).

Als uw werknemer wel over een verblijfsvergunning voor België beschikt, dan dient u de aanvraag in te dienen vóór het verstrijken van de verblijfsvergunning.

Een verlenging van de gecombineerde vergunning is enkel mogelijk binnen bepaalde termijnen. U vindt de voorwaarden op de websites van de regio’s:

De werknemer kan het werk pas aanvatten als hij over de nodige documenten beschikt. Dat betekent dat de aanvraag zowel voor het werk als voor het verblijf positief werd bevonden, waarna de nodige documenten kunnen worden opgehaald bij de gemeente. Meer details met betrekking tot de specifieke bijlagen die u daarvoor nodig hebt, vindt u op de pagina ‘Gecombineerde vergunning’ van de website van Binnenlandse Zaken (Dienst Vreemdelingenzaken) of in de beslissing die u van de betrokken regio ontvangt.