Help

Alle informatie over de aansluiting bij de Overzeese Sociale Zekerheid vindt u op de pagina Onze verzekeringen.

Wordt het bedrag van de bijdrage elk jaar aangepast?

Het bedrag van de bijdrage varieert volgens de prijsindex. Het hangt dus af van de kosten voor levensonderhoud.

Kan ik mijn bedrage aan de Overzeese Sociale Zekerheid aftrekken van de belastbare inkomsten?

Bijdragen voor aanvullende verzekeringscontracten zijn nooit fiscaal aftrekbaar.

Verzekerden die hun domicilie in België behouden hebben, er hun belastingen betalen en individueel deelnemen aan de Algemene Regeling, kunnen wel hun bijdragen aftrekken van de belastbare inkomsten. Vraag uw attest aan via de pagina Contact. Stuur dit attest vervolgens naar het betreffende belastingkantoor. Dat zal uitmaken of de bijdrage aftrekbaar is.

Meer info over de pensioenverzekering .

Kan ik mijn jaren dienstplicht laten valoriseren in het pensioen?

Nee, alleen wanneer u behoort tot de personen die een pensioen ontvangen volgens de wet van 16 juni 1960 ("oud-kolonialen"). Daar zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden.

Hoe lang bedraagt de termijn tussen de pensioenaanvraag en de eerste betaling van dit pensioen?

Ongeveer 3 maanden. Dit kan langer zijn als u zich in een bijzondere situatie bevindt.

Is het pensioen van de Overzeese Sociale Zekerheid vatbaar voor uitvoerend beslag onder derden door de administratie der Directe Belastingen?

Ja, het pensioen is vatbaar voor een beslag. De bedragen die vatbaar zijn voor beslaglegging worden berekend volgens art. 1409 §1 Bis van het Gerechtelijk Wetboek, met eventuele toepassing van art. 1411 (cumulatie van de pensioenen).

Wat gebeurt er met het pensioen van de Overzeese Sociale Zekerheid bij overlijden?

Het pensioen voor de maand van het overlijden wordt nooit betaald aan de aangeslotene. De erfgenamen hebben er ook geen recht op.

Als de overleden aangeslotene een overlevende echtgenoot achterlaat, ontvangt die een pensioen in twee delen voor de maand van het overlijden:

 • het ouderdomspensioen van de overleden echtgenoot, vanaf de eerste dag van de maand tot en met de dag van het overlijden (op voorwaarde dat de overlevende echtgenoot de aanvraag binnen de 6 maanden na het overlijden indient);
 • zijn overlevingspensioen, vanaf de dag van het overlijden (inbegrepen) tot het einde van de maand.

De daaropvolgende maanden zal de overlevende echtgenoot het overlevingspensioen volledig ontvangen.

Waar wordt mijn pensioen belast als ik mijn verblijfplaats niet in België heb?

Dit hangt af van het land waarin u uw verblijfplaats hebt. Bepaalde landen hebben een overeenkomst afgesloten met België om een dubbele belasting te vermijden. Als het land waar u verblijft niet op deze lijst voorkomt, wordt u in België belast.

Bekijk de lijst van deze landen en de tekst van de overeenkomsten.

Welke autoriteiten zijn bevoegd om een levensbewijs te valideren?

De volgende autoriteiten kunnen een levensbewijs valideren:

 • alle autoriteiten op bestuursniveau, lokaal niveau of diplomatiek niveau: gemeentebestuur, politie, Belgische of buitenlandse ambassade, Belgisch of buitenlands consulaat;
 • een notaris (doorgaans komen hier kosten bij kijken); 
 • een arts (voor zover hij bevestigt dat de begunstigde niet in staat is om zich te verplaatsen).

Als u de Belgische nationaliteit hebt en ingeschreven bent in het bevolkingsregister, kunt u ook een digitaal levensbewijs aanmaken via de toepassing "Mijn Dossier" op my.belgium.be 

Volg de procedure hieronder om uw levensbewijs aan te maken:

 • Meld u aan op my.belgium.be  met uw Belgische identiteitskaart (eID) en uw pincode.
 • In de rubriek ‘Mijn familie’ klikt u op ‘Mijn rijksregister’. U komt dan op de pagina ‘Mijn dossier’ terecht.
 • Op deze pagina klikt u in de linkerkolom op het plusteken naast ‘Certificaten’. Selecteer ‘levensbewijs’ in de lijst.

Het levensbewijs moet ten laatste worden opgemaakt op de laatste kalenderdag van de maand waarvoor er een betaling wordt gevraagd. Het wordt bij voorkeur ingevuld op het voorgedrukte formulier dat vlak voor de vervaldatum opgestuurd wordt naar de begunstigde. Het levensbewijs kan ook op elk ander document worden opgesteld voor zover de begunstigde en de attesterende persoon duidelijk herkenbaar zijn. Er moet duidelijk worden vermeld dat de begunstigde nog in leven is, of niet overleden is.

Kan ik een uitkering genieten tijdens mijn vaderschaps- of adoptieverlof?

Momenteel is er in de wetgeving voor de Overzeese Sociale Zekerheid geen gelijkaardige bepaling opgenomen.

Als zieke-invalide verzekerde geniet ik voordelen als ik personen ten laste heb. Wie kan er beschouwd worden als persoon ten laste?

Personen ten laste van een zieke-invalide verzekerde:

 • wonen samen met hun echtgenoot;
 • wonen samen met een persoon met wie ze een feitelijk gezin vormen;
 • wonen samen met een of meerdere kinderen;
 • wonen samen met een of meerdere bloed- of aanverwanten tot de derde graad;
 • betalen alimentatiegeld.

Waarin verschilt het zwangerschapsverlof van de Overzeese Sociale Zekerheid van het gelijknamige verlof in de Belgische ziekteregeling?

In de Belgische ziekteregeling is de gerechtigde in principe verplicht om voorbevallingsrust te nemen vanaf de 7de dag voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Deze verplichting bestaat niet in de reglementering van de Overzeese Sociale Zekerheid.

Waarvoor dient het aanvullend verzekeringscontract Ongevallen in het privéleven als dergelijke risico’s al gedekt worden door de ziekte- en invaliditeitsverzekering?

De ziekte- en invaliditeitsverzekering verleent u het recht op een uitkering zodra u arbeidsongeschikt bent. Bij het aanvullend verzekeringscontract Ongevallen in het privéleven ontvangt u bovendien een vergoeding vanaf de 31e dag van arbeidsongeschiktheid. De ziekte- en invaliditeitsverzekering voorziet de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging, vervoer en repatriëring in verband met het ongeval. Bovendien is er een vergoeding voorzien bij blijvende arbeidsongeschiktheid. Bij overlijden is een tegemoetkoming in de begrafeniskosten en een jaarlijkse rente voor de rechthebbenden voorzien.

Uit welke landen bestaat de Europese Economische Ruimte?

De Europese Economische Ruimte (EER) omvat:

 • de Europese Unie (Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Zweden, Tsjechische republiek);
 • IJsland;
 • Liechtenstein; en
 • Noorwegen.

Ik leef gescheiden van mijn echtgenoot. Wat gebeurt er?

Zolang de echtscheiding niet uitgesproken is, bent u nog altijd gehuwd.

Als uw echtgenoot een aanvullende verzekering geneeskundige verzorging afgesloten heeft, kunt u dus te zijnen laste beschouwd worden als u aan de voorwaarden voldoet.

Als uw echtgenoot met pensioen is, kunt u de helft van zijn pensioen ontvangen, na aftrek van uw persoonlijk pensioen.

Als hij de uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging geniet, geniet u deze ook op voorwaarde dat u ofwel de helft van zijn pensioen ofwel alimentatie ontvangt.

Kan ik kinderbijslag ontvangen als ik deelneem aan de Overzeese Sociale Zekerheid?

De huidige wettelijke bepalingen voorzien niets voor de kinderbijslag. Toch kan, onder strikte voorwaarden, een toelage toegekend worden aan een aangeslotene die arbeidsongeschikt is ten gevolge van een ziekte of een ongeval in het privéleven. Deze toelage is gelijk aan de kinderbijslag voor de kinderen van werknemers in België.

Wij raden u in ieder geval aan om uw werkgever of organisatie te contacteren om uw eventuele rechten op kinderbijslag te onderzoeken op grond van uw arbeidscontract of statuut.